دستگاه بادسنج و رطوبت سنج پیشرفت مدل Kestrel 5400 Heat Stress Tracker Pro with Compass and LiNK + Vane Mount