پولیفت دستی Tractel تراکتل سری Bravo Lever Hoistsمدل1-1/2 Tractel