جرثقیل دستی Tractelتراکتل سری Tralift Chain Hoistsمدل 1/2T