چرثقیل برقی Tractel تراکتل سری MINIFORمدل TR50 Tractel