اسکیت -چرخ دستی برای جابه جایی Pakrol Skates And Trolleys Skatesمدل 8T