کلمپ برای برداشتن صفحه -ورقه آهنی Tractel تراکتل سری Lifting Clamps Tlh-Horizontal Plate Clampsمدل TLH4 0-60