کلمپ لوله برای برداشتن لولهTractel تراکتل مدلTopal Pipe hookمدل f2 0-60