کلمپ لوله برای برداشتن لولهTractel تراکتل مدلTopal Pipe hookمدل f5 0-75