کلمپ لوله برای برداشتن لولهTractel تراکتل مدلTopal Pipe hookمدل f7.5 0-100