کلمپ لوله برای برداشتن لولهTractel تراکتل مدلTopal Pipe hookمدل f10 0-100