کلمپ لوله برای برداشتن لولهTractel تراکتل مدلTopal Pipe hookمدل f15 0-100