کلمپ دستی صفحه tractelتراکتل سری KSA-PLATE CLMPS WITH RINGمدل KSA075 0-15