کلمپ دستی صفحه tractelتراکتل سری KSA-PLATE CLMPS WITH RINGمدل KSA1 0-20