کلمپ دستی صفحه tractelتراکتل سری KS-MULTIPOSTION PLATE CLAMPS مدل KS1 0-20