کلمپ دستی صفحه tractelتراکتل سری KS-MULTIPOSTION PLATE CLAMPS مدل KS2 0-25