کلمپ دستی صفحه tractelتراکتل سری KS-MULTIPOSTION PLATE CLAMPS مدل KS3 0-30