پوشش قابل اعمال توسط دست جهت مقاومت در دمای بالا مدل BELZONA 1391 T